ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання пожертвувань у благодійних цілях

Цей Договір, в якому одна сторона БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕАКТИВНА ПОШТА" в особі Директора Чуканова Дмитра Едуардовича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом - Організація, з одного боку, і невизначене коло фізичних осіб, які прийняли (акцептували) дану публічну пропозицію (надалі – Благодійник) та бажають здійснити благодійну пожертву у розумінні даної публічної оферти, з іншого боку, разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Публічний договір про надання пожертвувань у благодійних цілях  (далі — Договір благодійної пожертви), адресований необмеженому колу осіб, 

При оплаті благодійних пожертв Організації через офіційний сайт Організації: http://reactivepost.org, будь-який Благодійник приймає умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  2. Фактом приєднання Благодійника до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Благодійником будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема, але не виключно, здійснення оплати благодійних пожертв Організації через офіційний сайт Організації.
  3. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Благодійником на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
  4. Підписанням заяви-приєднання до Договору Благодійник підтверджує володіння повним обсягом дієздатності, повним повідомленням інформації про надання пожертвувань у благодійних цілях та їх обсяг, факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
  5. Укладаючи цей Договір Благодійник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов надання пожертвувань у благодійних цілях  та положень цього Договору.
  6. Якщо Благодійник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися цим Договором.
  7. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін.
  8. Благодійник надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
  9. В цьому Договорі поняття та терміни вживаються в наступному значенні:
   1. Публічний договір (Договір публічної оферти) — договір надання пожертвувань у благодійних цілях Організацією Благодійнику, умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів, які відповідають встановленим вимогам та який може бути укладений лише шляхом приєднання Благодійнику до запропонованого договору вцілому. З умовами договору можна ознайомитися за місцем надання послуг Організацією або ж в мережі Інтернет за адресою: http://reactivepost.org
   2. Акцепт - надання Благодійником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підписання письмових примірників Договору Сторонами. 
   3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Повний перелік Благодійних пожертв визначається в інформаційному повідомленні за місцем надання Послуг та в мережі інтернет за адресою https://reactivepost.org. 
   4. Благодійник - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка акцептувала даний Договір та відповідає вимогам, встановленим в Договорі та чинним законодавством України. 
   5. Строк отримання благодійних пожертв– публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. 
   6. Місце отримання благодійних пожертв – публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу у порядку, передбаченому ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації. 
   7. Інші визначення та терміни, що вживаються в цьому Договорі, застосовуються в значенні, визначеному законодавством України.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача від Благодійника до Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей та діяльності Організації, а також щодо надання Організацією благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Організації. 
  2. Обсяг та розмір благодійних пожертвувань Благодійник визначає самостійно на власний розсуд.
  3. Організація та Благодійник підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
  4. Виконання сторонами умов Оферти не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.
  5. Сторони підтверджують, що отримання прибутку (прямо чи опосередковано) Сторонами не є предметом Оферти.
  6. Прийняття Благодійником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом сплати Благодійної пожертви.
 1. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою та цілями публічного збору благодійних пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір благодійної пожертви вважається укладеним.

3.3. Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми Договору благодійної пожертви, не означає його недійсність.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Організація зобов’язана:
   1. Створити умови необхідні Благодійнику для внесення Благодійної пожертви згідно умов Оферти.
   2. Використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом та програмами Організації.
   3. здійснювати обробку та збереження конфіденційної інформації та персональних даних отриманих від Благодійника згідно визначеного законодавством порядку та не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Благодійника, що стали відомі Організації, при виконанні обов'язків за цим Договором, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та Офертою;
   4. виконувати умови даного Договору;
   5. вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов’язань за Договором;
  2. Організація має право:
   1. Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до Статуту та програм Організації.
   2. Змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах Статутної діяльності Організації.
   3. Використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, без погодження з Благодійником, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
   4. здійснювати обробку персональних даних Благодійника, під час укладання та виконання цього Договору, зокрема шляхом їх внесення до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних" на підставі згоди, наданої Благодійником;
   5. всі інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЛАГОДІЙНИКА
  1. Благодійник зобов'язаний:
   1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.
  2. Благодійник має право:
   1. Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Організації у спосіб зазначений у Договорі.
   2. Звернутися до Організації з метою отримання звіту щодо використання Організацією благодійних пожертвувань.
   3. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ.
  1. Організація забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організації (через платіжний сервіс Fondy). Благодійник на власний вибір обирає формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час).
  2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.
  3. Благодійна пожертва, сплачена Благодійником, не підлягає поверненню за жодних обставин.
 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВУВАНЬ
  1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями статутної діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви не повертаються. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.
  2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви.
  3. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
   Доступ до звітів Організації здійснюється шляхом звернення до Організації за електронною адресою hello@reactivepost.org, вказаною на сайті https://reactivepost.org/  Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1.  У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.
  2. Організація не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Організація не змогла виконати свої зобов’язання за Офертою. 
  3. Благодійник несе відповідальність за надання Організації недостовірної інформації, що спричинило порушення умов Договору.
  4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо таке невиконання виникло внаслідок непереборної сили (форс-мажорних обставин). У цьому разі одна Сторона повідомляє іншу про неможливість належно виконати зобов’язання протягом двох днів з моменту виникнення форс-мажорних обставин.
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.
  2. Організація здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Організації на Сайті, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Організацією, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.
  4. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.
  5. Організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.
 1. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
  1. Цей Договір вважається погодженим Благодійником та укладеним за місцезнаходженням Організації з дати акцептування.
  2. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.
  3. Організація має право змінювати умови Публічної оферти без згоди Благодійника. Організація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.
  4. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.
  5. Організація самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами.
  6. Організація має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи умови надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Організація гарантує та підтверджує, що розміщена поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи умови надання та отримання послуг за даним Договором, є дійсною.
  7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.
  2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 30 (тридцяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.
  3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  4. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНІ)
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не мали змоги ані передбачити, ані запобігти їм розумними способами (форс-мажор). 
  2. До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) відносяться події, на виникнення, строк та характер яких Сторони не можуть впливати. Такими обставинами можуть бути пожежі, стихійні лиха, аварії в електричних та телекомунікаційних мережах (обладнанні), катастрофи, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйки, заборона експорту та імпорту, прийняття органом державної влади або управління рішення, що унеможливлює виконання цього Договору належним чином (крім рішення, прийнятого у відношенні лише Сторони Договору), а також інші надзвичайні обставини, визнані такими в сучасній діловій практиці.
  3. Сторона, для якої стало неможливим виконання цього Договору внаслідок дії обставин непереборної сили або їх наслідків, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону в десятиденний строк та надати документ, що підтверджує настання обставин форс-мажору. Достатнім підтвердженням дії форс-мажорних обставин (крім загальновідомих) є довідка Торгово-промислової палати чи рішення суду, а також інші документи, видані відповідними компетентними органами. 
  4. Якщо Сторона, яка потерпіла від дії форс-мажорних обставин, своєчасно у встановленому порядку не повідомить іншу Сторону про виникнення вищезгаданих обставин, вона позбавляється права посилатися на них як на підставу для звільнення від відповідальності, крім випадків, коли власне ці обставини перешкоджали відправленню зазначеного повідомлення.
 1. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕАКТИВНА ПОШТА"

Код за ЄДРПОУ 45066466

Місцезнаходження:  01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, оф. 1

Рахунок IBAN: UA703052990000026004015028667 
Назва: БО РЕАКТИВНА ПОШТА 
Код одержувача: 45066466 
Призначення: Благодійна пожертва
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

Контактний email: hello@reactivepost.org